391 uploaded by Shi Yali

No climbing sign

No climbing sign

Shi Yali 619
Museum of fine arts

Museum of fine arts

Shi Yali 179
Do Not Cross Railtracks!

Do Not Cross Railtracks!

Shi Yali 216
Direction Road Sign

Direction Road Sign

Shi Yali 621
Vegetarian Food

Vegetarian Food

Shi Yali 483
Chinese Train Crossing Sign

Chinese Train Crossing Sign

Shi Yali 349
Chinese for Health

Chinese for Health

Shi Yali 219
Chinese for Heart

Chinese for Heart

Shi Yali 440
Chinese for Forest

Chinese for Forest

Shi Yali 1183
Motel Sign

Motel Sign

Shi Yali 390
Restroom Sign

Restroom Sign

Shi Yali 383
Beware of snake

Beware of snake

Shi Yali 500